Nieuws van Zorgvisite.nl: Verpleeghuis Amstelring Floriande, Hoofddorp

Zorgvisite

Nieuwsbericht
30-10-2015                       

De volgende nieuwsbrief verschijnt half november
 

Dit is zorgvisite nummer 111.


In deze Nieuwsbrief:
1. Verpleeghuis Amstelring Floriande: 4 THe kopjes
2. Een aantal tips uit deze Zorgvisite
3. Een Thuis Voelen Laboratorium
4.
Een multidisciplinaire blik op de leefomgeving van dementerenden

5. De groene zorg van Stichting Pennemes
6. Word een Oortje: de Dames THe zoeken versterking


Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's, familie en bekenden.


Social media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account  @Zorgvisite. Via de website kunt u zich aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.

 

1. Verpleeghuis Amstelring Floriande
4 THe kopjes
Flower Power in de Polder

Verpleeghuis Amstelring Floriande

Hankstraat 3

2124 DT Hoofddorp

Tel: 020-3335200

Email: via de website ‘Stel uw vraag aan Floriande’

www.amstelring.nl/floriande

Vier THekopjes

P1050071

We hebben er zin in. Samen met Rob Hakker (zie onderstaande foto), die zich heeft opgegeven in het kader van een aan de Dames The toegekende subsidie van het RCOAK om nieuwe vrijwilligers te trainen in het afleggen van zorgvisites hebben we besloten Floriande met een bezoek te vereren. Floriande wekte onze nieuwsgierigheid nadat wij, oude hippies, in de lokale krant lazen dat Floriande ‘Back to Woodstock” had georganiseerd.

Lees de hele zorgvisite hier.


 2. Een aantal tips uit deze Zorgvisite
1. Duidelijke, aantrekkelijke bewegwijzering met aangegeven afstanden. Tip van Zorgvisite.
2. Een speciale tafel, gezellig met bloemetje, met mededelingen vanuit bewoners of gasten dat heel anders oogt dan een mededelingenbord. Tip van het Huis.
3. De comfort en het thuisgevoel van de bewoner gaat boven het dictaat van de architect: met een ander ontwerp
 voor de ramen hadden de bewoners meer contact kunnen maken. Tip van Zorgvisite.
 

3. Een Thuis Voelen Laboratorium
Oud zijn/worden wordt nog vooral geassocieerd met hulpbehoevendheid, zorg en vervolgens met hoge maatschappelijke kosten. In beleid, bestuur en praktijk gaat het vaak over deze aspecten, al wordt het mantra “de oudere centraal” daarbij voortdurend gebezigd. Via de stichting Thuis Voelen proberen we al vele jaren  het “gewone” leven van ouderen te benadrukken en centraal te stellen ondermeer door de zorgvisites waarbij op zoek wordt gegaan naar de Thuis Voelen factor in verpleeg- en verzorgingshuizen (zie www.zorgvisite.nl).

De opgedane kennis wil de stichting in een nieuw project gaan uitrollen in de samenleving en wel via een praktijklaboratorium – een Thuis Voelen lab – waarin wordt gezocht naar het verbeteren van producten en diensten die aansluiten bij de doelgroep ouderen. En dit vanuit drie aanvliegroutes:

1. Cultuurverandering: we willen ouderen uit het hoekje van hulpbehoevend en zielig halen. Vaak is het niet hoe ze zichzelf zouden typeren, dus waarom zouden we dat als samenleving wel zo doen? Welke kwaliteiten hebben ouderen te bieden en hoe kunnen we die actief inzetten om de cultuurverandering te bewerkstelligen.
 
2. Productinnovatie: veel producten richten zich specifiek op ouderen, maar jammer genoeg zijn ze in vorm en gebruik een bevestiging van maatschappelijke vooroordelen: het zijn medisch georiënteerde oplossingen. Ze zijn ergonomisch en spelen handig in op mindere mobiliteit, zicht, enz. maar zijn zelden mooi of karaktervol. En waarom eigenlijk niet?
 
3. Innovatief ondernemerschap: een veel gehoord argument als het gaat over de dienstverlening naar zorg- en hulpbehoevende ouders betreft de hoge kosten van het aanbieden van kwaliteitsvolle zorg met een persoonlijke “touch”. Dit hoeft echter niet zo te zijn, combinaties tussen participatieve dienstverlening, bredere doelgroepen en anders benaderen van het vraagstuk leveren heel wat onverwachte winst op.
 
Het op te zetten Thuis Voelen lab zal daadwerkelijke een fysiek laboratorium worden, gevestigd in een zorginstelling, waar de doelgroep nabij is en innovatieve ondernemers ic ontwerpers en dienstverleners en start ups ook fysieke ruimte kunnen vinden.
Met enige financiele hulp van ZonMw kunnen we starten met een  inventarisatie waarbij op basis van bestaande contacten een haalbaarheidsanalyse wordt gemaakt, inclusief het met en bij  zorgaanbieders vinden van een geschikte locatie. In afstemming met lokale onderwijspartijen, kvk, zorgaanbieders, bedrijfsleven en overheden wordt tegelijk een inventarisatie van mogelijke deelnemers gemaakt: ontwerpers, starters en specialisten.
Wilt u meer weten over dit initiatief? Neem dan contact op via info@publicarea.nl  

4. Een multidisciplinaire blik op de leefomgeving van dementerenden
Vanuit gezamenlijk initiatief van Cordaan en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zijn afgelopen zomer drie zorglocaties in Amsterdam onderzocht door diverse multidisciplinaire teams van zorgprofessionals, ontwerpers, producenten en wetenschappers. Op locatie werd door de teams bekeken hoe de zorgomgeving van dementerenden kan worden verbeterd. Door de diverse achtergronden van de deelnemers kon nieuwe kennis en inzichten worden uitgewisseld over hoe de architectuur van huidige zorglocaties zouden kunnen worden veranderd om beter te passen bij de behoeften van dementerenden. Ook zagen zorgverleners hoe simpele ontwerp-interventies hun werk makkelijker kon maken. De deelnemers hebben hun bevindingen gepresenteerd op tijdens de Dutch Design Week (17 t/m 25 oktober).

Kijk hier voor andere, veelzijdige projecten van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

5. De groene zorg van Stichting Pennemes
Niet al te lang geleden hebben de Dames THe een bezoek gebracht aan Stichting Pennemes in Zaandam (3,5 THe kopjes), waar hen ook al de speelse tuin opviel die toen misschien nog niet helemaal af was. De tuin wordt inmiddels volop gebruikt en gastvrijezorg.nl heeft een artikel geschreven over de groene gedachtegang van Pennemes, die niet alleen goed is voor het Nederlandse milieu maar ook onderhoudend is voor de bewoners. Pennemes heeft een moestuin, waar bewoners in kunnen werken, voelen of eten. Ook heeft Pennemes een vogelproject ontwikkeld waar bewoners samen met vrijwilligers en de vogelwacht de huidige vogelstand meten; ook heeft Pennemes zonder subsidies vogelkasten gemaakt, nu het grootste gierzwaluwproject van Nederland. Bovendien lopen er ook zijdehoenders rond over het terrein, aanhankelijke kippen die de bewoners gewoon kunnen aaien. Op deze manier komt de natuur een stukje dichterbij de bewoners en geven de bewoners ondertussen weer terug aan het milieu.

6. Word een oortje: de Dames THe zoeken versterking
Bij deze Zorgvisite liep Rob Hakker mee als "Oortje", een vrijwilliger die de Dames THe helpt in het afleggen van Zorgvisites. Dankzij steun van RCOAK en Fonds 1818 kunnen er nog meer Oortjes meelopen en getraind worden in Zorgvisites. Ook Oortje worden? Stuur dan een mail naar info@stichtingthuisvoelen.nl. Bekijk ook deze vacature.

 

Steun ons met een donatie!
U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!

  
Zorgvisite.nl is een initiatief van Publicarea/Tineke van den Klinkenberg in samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis| © Publicarea 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl