Aan de vrucht herken je de boom.
Maar wie herkent de Vrucht?


 

To honour Him,

our Lord Jesus Christ, the and the 

                                                                       ...just by Grace!

 

En neem niet deel aan de onvruchtbare werken
van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer.
Efeze 5:11


 


 
 
Aan de vrucht herken je de boom... 
Maar wie herkent de Vrucht?


Mattheüs 12:33
Stel dat de boom goed is, dan is ook zijn vrucht goed; of dat de boom slecht is,
dan is ook zijn vrucht slecht. Want aan de vrucht wordt de boom gekend.Op 23 september 2012 gaf God helder op de Olijfberg te Jeruzalem:

Jesaja 43:18-19
Denk niet aan de dingen van vroeger,
let niet op de dingen van het verleden.
Zie, Ik maak iets nieuws.
Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten?
Ja, Ik zal een weg aanleggen in de woestijn,
rivieren in de wildernis.Johannes 14:12
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de Werken die Ik doe, ook doen,
en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader.

Hebreeën 12:26-29
Zijn Stem bracht indertijd de aarde aan het wankelen.
Nu echter heeft Hij openlijk verkondigd:
Nog eenmaal zal Ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven.
Dit ‘nog eenmaal’ duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen als van dingen die gemaakt zijn, opdat de dingen die onwankelbaar zijn,
zouden blijven.
Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen,
aan de Genade vasthouden en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze,
met ontzag en eerbied.
Want onze God is een verterend Vuur.


 
Het was een heel gewone dag toen Maria als jong meisje bezocht werd door een engel van God, en door de Allerhoogste overschaduwd werd om zwanger te worden van
de Messias. Hoe lang zullen zij en haar man nog de schande gedragen hebben van deze ogenschijnlijk 'buitenechtelijke zwangerschap'? "Aan de vrucht herken je de boom..."
Wie heeft destijds deze Vrucht herkend?

Er zijn veel van dit soort voorbeelden te vinden in het Woord van God. Wie had verwacht dat kinderloze Abraham de vader van een groot volk zou worden? Of dat David als jochie tussen de schapen tot koning over Israël zou worden gezalfd?
Wie begreep Jeremia, die rare profeet?
Wie had er vertrouwen in een stel simpele vissers die de eerste bouwers van Gods Gemeente moesten worden?


'Aan de vrucht herken je de boom'.

Zeker, maar wie herkent de Vrucht als God iets Nieuws doet?


Het is duidelijk de tijd van Nieuwe Dingen (Jes.43:18-19). Het wereldsysteem wordt geoordeeld, en Gods Lichaam daarbij, omdat het wereldsysteem ook diep in 'de kerk' is binnengedrongen. 
(Klik:) Kerk in crisis: Religieuze demonen diep in christendom doorgedrongen
(Xandernieuws, 5 juli 2013)


 
2 Petrus 3:8-18
Als een dief in de nacht
Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is
als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
De Heere vertraagt de Belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen
tot bekering komen.
Maar de Dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan,
en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde
 
Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn
in Heilige levenswandel en in godsvrucht;
u, die de komst van de Dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de Dag waarop
de hemelen, door Vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.
Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn Belofte, nieuwe hemelen
en een nieuwe aarde, waar Gerechtigheid woont.
Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in Vrede
en beschouw het Geduld van onze Heere als Zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de Wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft,
zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.

Opwekking en lofprijzing
 
U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid.
Maar groei in de Genade en Kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus.
Hem zij de Heerlijkheid, zowel nu als in de Dag van de Eeuwigheid. Amen.


Een jaar geleden gaf God mij een indruk over hoe men beoordeelt
of iets van God is of niet:

Je kijkt naar een boom en verwacht dat er appels aan gaan groeien, omdat alle bomen die je kent appelbomen zijn.
Je wacht op een appel als bewijs dat dit een zuiver Werk van God is,
maar ineens is daar een peer!  

Wie nog nooit peren heeft gezien, zal ze niet als gezonde vrucht herkennen,
en dus ook de boom, 
het Nieuwe Werk van Godniet erkennen.

 

   

Zo is het met Gods Eindtijd Werk: het is volkomen NIEUW,
compleet anders dan wat we tot nu toe gekend hebben.

Het is een Apostolisch einde Eindtijd Werk, non-stop Stromend Water,
geleid vanuit Zijn Troon,
het Nieuwe Jeruzalem richting de harten van Gods uitverkorenen;
de open Deur voorbij!

Het is belangrijk om dit te beseffen!

(Klik:) Geestelijk verantwoordelijken behoren in Zijn zuivere VOLHEID te bewegen.


Besef dat het de tijd van Nieuwe Dingen is! Vraag God om je ogen te openen, vraag Hem om Genade om de sluiers weg te nemen die over de natiën en ook, ja misschien wel juist, over de Gemeente ligt.
En, heel belangrijk: roddel en bekritiseer niet! 
Lance Wallnau sprak in nov 2009 o.a. de volgende profetische Woorden over ons: 
"Want de Heer zegt: Anderen begrijpen het misschien niet..." 
Ook sprak hij: "
En de Heer zegt: 
Als je iets niet begrijpt, bekritiseer het dan niet.
Want wat je bekritiseert zal niet zichtbaar worden in je leven".
(Klik hier voor de filmopname, klik vervolgens op de afspeelknop. Vanwege het formaat kan hij wat haperen, wacht in dat geval even tot je computer hem heeft kunnen laden.)  

Romeinen 8:1
Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn,
die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.

Een CRUCIAAL verschil... 


1 Korinthe 13:12a
Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel (...). 

Johannes 3:3 en 8:
3 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God
niet zien.
8 De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid,
maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat;
zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is.

Klik voor baanbrekend onderwijs: 'Born in the Spirit' (bestaande uit 2 delen)
Wanneer dit voor jou nog geen Realiteit is, wanneer je nog niet in de Werkelijkheid van Christus leeft, aanhoudend verbonden met en bewegend vanuit de Olie-lijn vanuit de Troon van de Vader, oftewel als je nog niet wedergeboren bent (Joh.3:3, besef:
dit zijn er 
helaas nog 
weinigen!), dan is het onmogelijk om de dingen waar te nemen zoals ze werkelijk zijn. Van daaruit is het belangrijk om te beseffen dat het niet vanzelfsprekend is om Gods Eindtijd Werk onmiddellijk te onderscheiden!


Daarom: toets altijd met de Geest, maar oordeel en bekritiseer nooit,
blijf heel dicht bij Hem, en laat Hem de dingen uitzuiveren en jou openbaren!


Uit mijn eigen ervaring, met dankbaarheid aan Hem,
en met Liefde voor wie dit lezen gedeeld;
ik was LANG op zoek, ik mocht EINDELIJK VINDEN! 


Aanhoudend Leven IN DE ZEVENDE DAG, 'de werken' volbracht (Hebr.4:1-11); 
de Dag, Christus Zelf, die God de Vader voor Zijn kinderen heeft geschapen
om vol van te genieten;
door de zondeval door satan geroofd,
door Jezus Christus' Verlossingswerk aan ons teruggegeven; 
diep wedergeboren, verlost van het wereldsysteem,
DE SHABBAT-RUST volkomen in ons hart hersteld,
elke dag een Zevende Dag,


bid ik ook jullie van harte toe!
Ariël Petra

        ...maar uw muren zult u noemen Heil, en uw poorten Lof (Jes.60:18b)
 

 
 
 
 
 
Weekagenda:
 
Elke zesde dag van de week (vr): Shabbatavond, gezamenlijke maaltijd om 18:00 uur,  
20:00 - 21:30 
Brood & Wijn, aanbidding en toerusting. Informeer bij ons over de locatie!
(Op verzoek ook te volgen via skype, met mogelijkheid tot het stellen van vragen
via mail of persoonlijk via skype van 21:30 - 22:00 uur.)
 
Je bent welkom op de aanbiddings- & huissamenkomsten op elke derde dag 
(di 19:00 - 21:00 uur) in het Apostolic Prophetic Source centre in Winterswijk!
Graag vooraf aanmelden via e-mail: info@riverofglory.eu 

Iedere vijfde dag (do) Breakthrough Prayer Nights / Release His Promise Nights
zo Hij het leidt; (internationale) gebedsnachten tot doorbraak en vrijzetting
van Zalving over de Blauwdrukken van het Nieuwe Jeruzalem voor Zijn Lichaam,
en het verbreken van de leb kamai gebeden (zie studie op website).
22:45 - 23:00 connecten, 23:00 - 01:00 voorbede. Deelname via Skype is mogelijk!
Locatie APSc Winterswijk, check vooraf onze online agenda of email ons.

Graag maken we vooraf eerst een keer kennis met je!


Vernieuwing website
De vernieuwde website zal opengaan op Zijn tijd.
Volg op River of Glory Facebook hoe Zijn Rivier blijft stromen. 
Studies en informatie kunnen opgevraagd worden via info@riverofglory.eu.Artikel doorsturen
Weet je vrij om dit artikel door te sturen!
(Mocht dit niet op prijs worden gesteld, vraag of men zich dan bij jou afmeldt
en niet via onderstaande knop 'unsubscribe', anders word je zelf uitgeschreven.)

Basis Nederland:
Apostolic Prophetic Source centre
Snelliusstraat 16, 7102 ED Winterswijk
www.riverofglory.eu  I info@riverofglory.eu  
Tel: (+31) (0)543-538668

Basis Patmos: 
Eagle Rock 
Revelation Centre 'the Apocalypse Unveiled'
Meer info: (+31) (0)611951070 / info@riverofglory.eu

Basis Jeruzalem:
Jeruzalem Profetenraad
Jerusalem Ministry Worship Centre
Meer info: (+31) (0)611951070 / info@riverofglory.eu

Rabobank 1158.75.077 tnv 'St River of Glory'
KVK 09219988 | BTW 822256411
Copyright © 2013 River of Glory 
Alle rechten voorbehouden